Privacy verklaring

Privacyverklaring SAAM thuisbegeleiding

SAAM thuisbegeleiding respecteert de privacy van alle betrokkenen die gebruik maken van onze producten en/of diensten.  In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat persoonsgegevens zijn, welke gegevens SAAM thuisbegeleiding verzamelt, waarom we dit doen, hoelang we de gegevens bewaren en wat uw rechten zijn.

Contact

SAAM thuisbegeleiding is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:

Vestiging Oost-Brabant
SAAM thuisbegeleiding B.V.
T.a.v. Dhr. E. Bladder
Postbus 155
5420 AD  Gemert
0492 33 00 36
info@saamthuisbegeleiding.nl

Vestiging Noord en midden Limburg
SAAM thuisbegeleiding
T.a.v. Mevr. A. van der Poel
Hoogstraat 17
0475 60 05 64
alexandra.vanderpoel@saamthuisbegeleiding.nl

Vestiging Overijssel
SAAM thuisbegeleiding
T.a.v. Dhr. J.G. Middelkamp
Postbus 163
7440 AD  Nijverdal
0548 61 76 28
overijssel@saamthuisbegeleiding.nl

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw per-soonsgegevens of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een email sturen naar het emailadres van de betreffende vestiging.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u hebben, om u te informeren over onze producten en /of diensten en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Daarnaast verzamelen wij uw persoonsgegevens om eventuele vragen en/of verzoeken van u te beantwoorden.

Persoonsgegevens

Wij verzamelen op de volgende manieren persoonsgegevens van u:

 • Gegevens die u aan ons verstrekt zoals onder andere:
  NAWTE betrokkene
  NAWTE bedrijf/organisatie
  NAWTE gezinsleden e/o familie
  NAWTE werkgevers/uitkeringsinstanties/hulpverleners etc.
  IBAN info
  Geslacht
  Geboortedatum
  Burgerservicenummer
  Functie betrokkene
  Financiële informatie
 • Beschikking rechtbank
 • Gegevens die wij automatisch krijgen:
  Info vanuit de website

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Voor het uitvoeren van de opdracht en/of diensten van ons bedrijf, delen wij indien nodig (een gedeelte van) uw persoonsgegevens met onder andere de volgende partijen:

Accountantskantoor
IT leveranciers
Rechtbank
Alle partijen noodzakelijk voor beschermingsmaatregelen

Naast het delen van gegevens met deze partijen, kan de wet ons verplichten om gegevens te delen met de Belastingdienst, met Justitie, in het kader van gerechte-lijke procedures of met andere overheidsinstellingen.

Wij delen uw persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaren persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld en conform de geldende wet- en regelgeving.

Rechten betrokkenen

U heeft de volgende rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG):

 • Recht op inzage
 • Recht op “vergetelheid” (verwijdering)
 • Recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraging)
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten
 • Recht van bezwaar
 • Recht op duidelijke informatie

Als wij uw persoonsgegevens verwerken omdat u daar toestemming voor hebt gegeven, dan kunt u die toestemming op elk moment intrekken. Om van uw rechten gebruik te maken kunt u een verzoek indienen door een email te sturen naar het emailadres van de betreffende vestiging.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Direct na de afwikkeling van uw verzoek vernietigen wij de ontvangen kopie van uw identiteitsbewijs.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

In de volgende gevallen kunnen wij uw aanvraag niet goedkeuren:

 • als het verzoek ongegrond is;
 • als het een verzoek is waar wij wettelijk gezien niet aan dienen te voldoen;
 • als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben;
 • als wij een gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.

Automatische verwerking

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor u.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)
SAAM thuisbegeleiding gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Analytische cookies: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

SAAM thuisbegeleiding gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Beveiliging

SAAM thuisbegeleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken eisen wij dat zij hetzelfde doen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt en is alleen toegestaan aan onze medewerkers en partijen op een ‘need-to-know’ basis. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de nieuwe veiligheidsnormen. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het emailadres van de betreffende vestiging.

Heeft u een klacht?

Heeft u een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u een email sturen naar het emailadres van de betreffende vestiging of u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen

SAAM thuisbegeleiding heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Hier hoeven wij u niet vooraf over te informeren. Als wij wijzigingen aanbrengen, brengen wij u op de hoogte via onze website.

Heeft u vragen over deze privacyverklaring, over de verwerking van uw persoons-gegevens of heeft u andere vragen over dit onderwerp? Dan kunt u een email sturen naar het emailadres van de betreffende vestiging.